Statut

19. ROČNÍK SOUTĚŽE STUDENTSKÉ VĚDECKÉ A ODBORNÉ ČINNOSTI SVOČ STAVEBNÍCH FAKULT ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Statut 19. ročníku soutěže SVOČ

 1. Soutěže studentské vědecké a odborné činnosti stavebních fakult České a Slovenské republiky (dále jen „SVOČ ČR a SR") se mohou zúčastnit studenti a jimi tvořené studentské týmy z řad studentů bakalářského a magisterského studia stavebních fakult ČVUT v Praze, STU v Bratislave, VUT v Brně, TU v Košiciach, VŠB-TU Ostrava a ŽU v Žiline.

  Za studenta je pokládán ten, který v době konání soutěže neukončil studium vykonáním státní závěrečné zkoušky.

 2. Soutěž SVOČ ČR a SR bude probíhat v jedenácti odborných soutěžních sekcích:

  1. Pozemní stavby a architektura
  2. Vodní stavby a vodní hospodářství
  3. Dopravní stavby
  4. Stavební mechanika
  5. Materiálové inženýrství
  6. Inženýrské konstrukce a mosty
  7. Geotechnika
  8. Geodézie a kartografie
  9. Technické zařízení budov a energie budov
  10. Ekonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb
  11. Městské a krajinné inženýrství
    
 3. Z každé fakulty mohou postoupit do příslušné odborné sekce nejvýše dvě soutěžní práce. Postupující práce autorizuje Rada SVOČ příslušné fakulty.

 4. V případě, že do soutěžní sekce nebudou přihlášeny alespoň čtyři soutěžní práce, soutěž se v dané sekci nekoná.

 5. Prezentace soutěžních prací jsou veřejné. Pro jednu práci je vyhrazen čas 10 minut na její prezentaci a 5 minuty pro diskusi. Rozhodování odborných porot je neveřejné.

 6. Do poroty odborné sekce je Radou SVOČ z každé stavební fakulty nominován jeden zástupce. Členem poroty nemůže být vedoucí práce, která soutěží v dané sekci.

 7. Soutěž v odborné sekci řídí předseda, kterého si zástupci fakult zvolí těsně před zahájením soutěže v sekci.

 8. Každý účastník musí před zahájením soutěže odevzdat alespoň jeden výtisk svého příspěvku, vypracovaného podle jednotně stanovené šablony. V případě nesplnění tohoto požadavku je soutěžící ze soutěže vyloučen.

 9. Před začátkem soutěže obdrží každý člen poroty seznam soutěžících a jejich prací. Každý porotce hodnotí, boduje práce podle daných kritérií.

 10. Kritéria pro hodnocení (1-10 bodů) prací jsou:

  • originalita práce a její vědecký přínos,
  • kvalita přednesení a dodržení časových limitů,
  • vystupování v diskusi a reakce na připomínky,
  • formální zpracování tištěné verze a dodržení všech zásad psaní odborného textu.
    
 11. Každý člen poroty stanoví pořadí prací na prvním, druhém a třetím místě. Vítězí práce s nejmenším součtem pořadí. V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledku předseda poroty. Každá komise může udělit pouze tři ceny.

  Výše finančního ohodnocení vítězných prací bude:

  1. místo 3000 Kč, 2. místo 2000 Kč, 3. místo 1000 Kč.

 12. Soutěžní práce jsou hodnoceny také zúčastněnými studenty - soutěžícími v jednotlivých sekcích, kteří udělují studentskou cenu. Každý student zvolí jednu nejlepší práci. Vítězí práce s nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti hlasů se studenti dohodnou, kterou práci upřednostní. Vítězná práce bude oceněna diplomem a věcným darem.

 13. Výsledky soutěže v soutěžní sekci nahlásí předseda poroty organizačnímu výboru soutěže SVOČ ČR a SR do 30 minut po skončení jednání v sekci.

 14. Práce všech účastníků soutěže budou publikovány v elektronickém sborníku a budou poskytnuté všem fakultám.
 15. Výsledky soutěže budou oznámeny na slavnostním setkání všech účastníků.

 16. Tento statut platí pro 19. ročník Soutěže studentské a vědecké odborné činnosti stavebních fakult ČR a SR, která se bude konat na Fakultě stavební VUT v Brně dne 17. května 2018.