Pokyny soutěžícím

 • Soutěže studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ) fakult České a Slovenské republiky se mohou zúčastnit studenti a studentské týmy z řad studentů bakalářského a magisterského studia, kteří jsou řádnými studenty bakalářského nebo magisterského studia zúčastněných fakult (tj. do doby konání soutěže žádný z nich neukončil studium). Práce studentů posledního ročníku magisterského studia přitom nesmí prezentovat pouze výsledky získané v rámci řešení diplomové práce.
 • Z každé zúčastněné fakulty mohou postoupit do každé ze sekcí maximálně 2 práce, a to podle rozhodnutí odborných porot fakultních kol SVOČ a po potvrzení nominací Radami SVOČ příslušných fakult.
 • V případě, že v sekci nebudou přihlášeny alespoň 4 práce, soutěž v sekci se nekoná.

Práce SVOČ

Zpracování
 • Rozsah je práce max. 20 stran textu.
 • Struktura práce musí obsahovat
  • titulní strana,
  • obsah,
  • anotace v mateřském a anglickém jazyce,
  • vlastní text práce.
 • Úprava titulní strany a textu musí být zpracována podle Šablony práce SVOČ.
Odevzdání
 • Práce musí být odevzdána elektronicky ve formátu PDF nejpozději do 9. května 2018 s přihláškou účastníka.
 • Každý student nebo studentský tým musí před zahájením soutěže odevzdat také jeden výtisk práce (stačí měkká, rychlá vazba). V případě nesplnění tohoto požadavku bude ze soutěže vyloučen.

Prezentace a hodnocení

Prezentace
 • Každý student nebo studentský tým musí před zahájením soutěže odevzdat také jeden výtisk práce (stačí měkká, rychlá vazba).
 • Doba vyhrazená pro prezentaci je 10 minut.
 • Doba pro diskuzi je 5 minut.
 • Pro prezentaci práce bude možné využít PC s dataprojektorem.
Kritéria hodnocení
 • Originalita práce a její vědecký přínos,
 • kvalita přednesení a dodržení časových limitů,
 • vystupování v diskuzi a reakce na připomínky,
 • formální zpracování tištěné verze a dodržení všech zásad psaní odborného textu.

Každý člen poroty stanoví pořadí prací na prvním, druhém a třetím místě. Vítězí práce s nejmenším součtem pořadí. V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledku předseda poroty. Každá komise může udělit pouze tři ceny. První tři práce budou ohodnoceny finančními odměnami.

Soutěžní práce jsou hodnoceny také zúčastněnými studenty - soutěžícími v jednotlivých sekcích, kteří udělují studentskou cenu. Každý student zvolí jednu nejlepší práci. Vítězí práce s nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti hlasů se studenti dohodnou, kterou práci upřednostní. Vítězná práce bude oceněna diplomem a věcným darem.