Úvodní informace mezinárodního kola

XX. ročník soutěže studentské vědecké odborné činnosti fakult České a Slovenské republiky.

Termín konání
16. května 2019
Zúčastněné fakulty
 • Fakulta stavební VUT v Brně
 • Fakulta stavební ČVUT v Praze
 • Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava
 • Stavebná fakulta STU v Bratislave
 • Stavebná fakulta TU v Košiciach
 • Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

Pokyny soutěžícím

 • Soutěže studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ) fakult České a Slovenské republiky se mohou zúčastnit studenti a studentské týmy z řad studentů bakalářského a magisterského studia, kteří jsou řádnými studenty bakalářského nebo magisterského studia zúčastněných fakult (tj. do doby konání soutěže žádný z nich neukončil studium). Práce studentů posledního ročníku magisterského studia přitom nesmí prezentovat pouze výsledky získané v rámci řešení diplomové práce.
 • Z každé zúčastněné fakulty mohou postoupit do každé ze sekcí maximálně 2 práce, a to podle rozhodnutí odborných porot fakultních kol SVOČ a po potvrzení nominací Radami SVOČ příslušných fakult.
 • V případě, že v sekci nebudou přihlášeny alespoň 4 práce, soutěž v sekci se nekoná.
 • Každý student nebo studentský tým musí před zahájením soutěže odevzdat jeden výtisk příspěvku vypracovaný dle stanovené šablony V případě nesplnění tohoto požadavku bude ze soutěže vyloučen!
 • Kritéria hodnocení prací:
  • originalita práce a její vědecký přínos
  • kvalita přednesení a dodržení časových limitů
  • vystupování v diskuzi a reakce na připomínky
  • formální zpracování tištěné verze a dodržení všech zásad psaní odborného textu
 • Celkové hodnocení výsledků bude realizováno:
  • odbornou porotou každé sekce (každý člen poroty má jeden hlas)
  • studenty – účastníky dané sekce (každý příspěvek prezentovaný v příslušné sekci má jeden hlas, přičemž výsledný studentský verdikt je považován za jeden hlas dílčího člena poroty)
 • Logo VUT png
  Logo FAST png
  Logo FAST zkrácené png