Organizační řád

Organizační řád fakultního kola Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ)

 1. Termín konání fakultního kola SVOČ
  1. Fakultní kolo SVOČ probíhá jednou v akademickém roce, zpravidla v měsíci dubnu nebo květnu.
  2. Termín konání fakultního kola vyhlašuje děkan.
 2. Rada SVOČ
  1. Organizaci SVOČ na fakultě řídí Rada SVOČ.
  2. Rada SVOČ je tvořena předsedou, místopředsedou a členy rady (obvykle garanty jednotlivých odborných sekcí)
  3. Rada SVOČ je řízena proděkanem pro tvůrčí činnost.
  4. Předsedu a místopředsedu Rady SVOČ jmenuje děkan.
 3. Odborné sekce fakultního kola SVOČ
  1. Odborné sekce fakultního kola jsou zpravidla identické s odbornými sekcemi mezinárodního kola.
  2. Odborné sekce pro aktuální akademický rok vyhlašuje děkan.
  3. Děkan fakulty má právo na návrh Rady SVOČ vyhlásit i jiné sekce, než které jsou v aktuálním akademickém roce vyhlášeny v mezinárodním kole.
  4. Každá odborná sekce může podle počtu přihlášených prací pořádat oborová kola.
  5. Činnost odborné sekce (případně oborových kol) řídí garant odborné sekce.
  6. Seznam vyhlášených odborných sekcí pro aktuální akademický rok je uveden v Příloze č. 1.
 4. Časový průběh fakultního kola SVOČ
  1. Soutěže se mohou zúčastnit studenti bakalářského nebo navazujícího magisterského studia (jako jednotlivci nebo studentské týmy), kteří jsou v době konání soutěže řádnými studenty denního studia.
  2. Termín fakultního kola pro příslušný akademický rok je vyhlášen nejpozději 1. února aktuálního akademického roku.
  3. Odborné sekce fakultního kola jsou vyhlášeny do 1. února aktuálního akademického roku.
  4. Studenti bakalářských a magisterských studijních programů registrují své práce do jednotlivých odborných sekcí do 15. 3. aktuálního akademického roku.
  5. Registraci prací řídí Rada SVOČ, práce registrují garanti odborných sekcí.
  6. Garanti odborných sekcí předají do 15. 3. aktuálního akademického roku Radě SVOČ sekcí seznam přihlášených prací.
  7. O vyhlášení oborových kol odborné sekce rozhodne v závislosti na počtu přihlášených prací garant odborné sekce do 15. 3. aktuálního akademického roku.
  8. Jednání oborových kol odborné sekce proběhne nejpozději jeden týden před termínem fakultního kola v aktuálním akademickém roce.
  9. Garant odborné sekce předá Radě SVOČ seznam postupujících prací z oborových kol do příslušné odborné sekce nejpozději do dvou dnů po jednání oborových kol odborné sekce.
  10. Garant odborné sekce předá Radě SVOČ podklady k vydání sborníku anotací prací (seznam prací, anotace, složení odborné komise sekce, místo konání) do 15. 3. aktuálního akademického roku.
  11. Fakultní kolo SVOČ proběhne v termínu podle kapitoly I.
 5. Průběh jednání odborné sekce SVOČ
  1. Průběh jednání odborných sekcí řídí garanti odborných sekcí, kteří jsou řízeni Radou SVOČ.
  2. Odborné komise sekcí (ve složení předseda + tři členové) jmenuje garant odborné sekce na základě návrhů ústavů, které mají zastoupení soutěžících v odborné sekci.
  3. Vedoucí prací nemohou figurovat jako členové odborné komise v příslušné odborné sekci.
  4. Složení odborných komisí sekcí potvrzuje Rada SVOČ.
  5. Doporučený počet prací v odborné sekci může být maximálně 12.
  6. Časový sled průběhu jednání odborných sekcí stanoví Rada SVOČ nejpozději tři týdny před konáním fakultního kola SVOČ.
 6. Průběh jednání v oborových kolech odborné sekce SVOČ
  1. Průběh a forma jednání v oborových kolech odborné sekce je plně v kompetenci garanta odborné sekce.
  2. Odborné komise oborových kol (předseda + dva členové) jmenuje garant odborné sekce na základě návrhů ústavů, které mají zastoupení soutěžících v oborových kolech.
  3. Vedoucí prací nemohou figurovat jako členové odborné komise v oborovém kole příslušné odborné sekce.
  4. Počet prací v oborových kolech odborné sekce může být omezen.
 7. Sborník prací fakultního kola SVOČ
  1. Ve sborníku fakultního kola SVOČ budou uveřejněny anotace všech prací, které budou předneseny v odborných sekcích a jejich oborových kolech.
  2. Požadavky na sestavení sborníku vydá Rada SVOČ.
  3. Podklady pro sborník budou předány garanty odborných sekcí Radě SVOČ, která zajistí ve spolupráci s vedením fakulty jeho vydání.
 8. Odměny soutěžícím
  1. Přednesená práce (v odborné sekci i v oborovém kole) je ohodnocena tzv. „startovným“.
  2. „Startovné“ může soutěžící (nebo kolektiv soutěžících) obdržet maximálně jednou.
  3. Startovné neobdrží soutěžící (nebo kolektiv soutěžících), jejichž práce se umístí na oceněném místě dotovaném fakultou.
  4. Výši startovného stanoví děkan.
  5. Výši odměn za umístění v odborných sekcích na 1., 2. a 3. místě stanoví děkan.
  6. Výši odměn za umístění v oborových kolech na 1., 2. a 3. místě stanoví děkan.
  7. Odborná komise může udělit tolik oceněných umístění v odborné sekci nebo oborovém kole, aby součet jejich cen nepřevýšil součet cen za jedno 1., jedno 2. a jedno 3. místo.
  8. Každá odborná sekce a oborové kolo má právo navrhnout a udělit další ocenění prací v odborné sekci a oborovém kole nad rámec ocenění fakultou („startovné“, 1., 2., 3. místo). Toto ocenění je hrazeno z prostředků ústavů, podílejících se na dané odborné sekci nebo oborovém kole.
  9. Každá přednesená práce má nárok pouze na jedno, a to nejvyšší ocenění v aktuálním roce SVOČ.
 9. Postup prací do mezinárodního kola SVOČ
  1. Do mezinárodního kola SVOČ postupují dvě práce z každé identické sekce kola fakultního a mezinárodního, obvykle ty, které se umístí na 1. a 2. místě.
  2. V případě, že sekce fakultního a mezinárodního kola nejsou identické, rozhodne o postupovém klíči na základě návrhu garantů odborných sekcí Rada SVOČ.
  3. K nominaci práce do mezinárodního kola je nutný písemný souhlas autora. Jestliže soutěžící, který se umístí na 1. nebo 2. místě nemá zájem postoupit do mezinárodního kola, automaticky postupuje další práce podle umístění v odborné sekci fakultního kola.

Příloha 1.: Seznam vyhlášených odborných sekcí pro akademický rok 2018/2019

 • POZEMNÍ STAVBY A ARCHITEKTURA
 • VODNÍ STAVBY, VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
 • DOPRAVNÍ STAVBY
 • STAVEBNÍ MECHANIKA
 • MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ
 • INŽENÝRSKÉ KONSTRUKCE A MOSTY
 • GEOTECHNIKA
 • GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV A ENERGIE BUDOV
 • EKONOMIKA, ŘÍZENÍ STAVEBNICTVÍ A TECHNOLOGIE STAVEB
 • MĚSTSKÉ, KRAJINNÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ INŽENÝRSTVÍ
 • SPOLEČENSKÉ VĚDY (z této sekce se nepostupuje do mezinárodního kola)