Úvodní informace

XVI. ročník soutěže studentské vědecké odborné činnosti fakult České a Slovenské republiky.

Termín konání
14. května 2015
Organizátor
Stavebná fakulta STU Bratislava
Soutěžní sekce
Pozemní stavby a architektura
Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství
Dopravní stavby
Stavební mechanika
Materiálové inženýrství
Inženýrské konstrukce a mosty
Geotechnika
Geodézie a kartografie
Technika zařízení budov a energie budov
Ekonomika, řízení a technologie staveb
Zúčastněné fakulty
Fakulta stavební VUT v Brně
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Stavebná fakulta TU v Košiciach
Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

Pokyny soutěžícím

 • Soutěže studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ) fakult České a Slovenské republiky se mohou zúčastnit studenti a studentské týmy z řad studentů bakalářského a magisterského studia, kteří jsou řádnými studenty bakalářského nebo magisterského studia zúčastněných fakult (tj. do doby konání soutěže žádný z nich neukončil studium).
 • Z každé zúčastněné fakulty mohou postoupit do každé ze sekcí maximálně 2 práce, a to podle rozhodnutí odborných porot fakultních kol SVOČ a po potvrzení nominací Radami SVOČ příslušných fakult.
 • V případě, že v sekci nebudou přihlášeny alespoň 4 práce, soutěž v sekci se nekoná.
 • Každý student nebo studentský tým musí před zahájením soutěže odevzdat jeden výtisk příspěvku vypracovaný dle stanovené šablony. V případě nesplnění tohoto požadavku bude ze soutěže vyloučen!
 • Kritéria hodnocení prací:
  • originalita práce a její vědecký přínos
  • kvalita přednesení a dodržení časových limitů
  • vystupování v diskuzi a reakce na připomínky
  • formální zpracování tištěné verze a dodržení všech zásad psaní odborného textu
 • Celkové hodnocení výsledků bude realizováno:
  • odbornou porotou každé sekce (každý člen poroty má jeden hlas)
  • studenty – účastníky dané sekce (každý příspěvek prezentovaný v příslušné sekci má jeden hlas, přičemž výsledný studentský verdikt je považován za jeden hlas dílčího člena poroty)
 • Statut mezinárodního kola SVOČ je dostupný i ve verzi ke stažení.